Làmgìđểphụchồithểlựcsauthiđấu?(phần2)

Trong phần 1 chúng tôi đã trình bày sơ lược về tầm quan trọng của quá trình nghỉ ngơi, hồi phục đối với tập luyện thể thao. Ở phần tiếp theo này, chúng ta sẽ tìm hiểu từng vấn đề cụ thể để giải quyết tình trạng mệt mỏi một cách hiệu quả.